แบบเสนอขอเปิดหลักสูตร
            แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (Update 22 สิงหาคม 2560)
            แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (Update 22 สิงหาคม 2560)
      รูปแบบ PowerPoint ของการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
            แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
            แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
      รูปแบบ PowerPoint ของการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
            แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
            แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
      หลักสูตรระยะสั้น
            ขั้นตอนขอเสนอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
            แบบขอเสนอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น (Update 11 กุมภาพันธ์ 2564)
      ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร
            ขั้นตอนการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

ข้อกำหนดการใช้งาน | นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2529-4046 , 0-2529-1638 ต่อ 401-403 เบอร์ภายใน 488 โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406