• 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (23/06/63)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (22/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (22/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) (22/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (21/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (21/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (16/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (16/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (11/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (11/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (07/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (07/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562(05/11/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้องศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562(05/11/62)
 • ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(05/11/62)
 • แจ้งเปลี่ยนกำหนดการหยุดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562(05/11/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562(29/10/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562(21/08/62)
 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562(21/08/62)
 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562(21/08/62)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)(17/06/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) (6/06/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) (6/06/62)
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จันทร์ - ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (10/04/62)
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(10/04/62)
 • ขอประชาสัมพันธืการให้ทุนนิสิต/นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม ณ HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY (10/04/62)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (18/7/61)
 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (10/05/61)
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (03/05/61)
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 (03/05/61)
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (04/04/61)
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา (04/04/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (ภาคปกติ)ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (1/8/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (28/7/61)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(06/02/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (06/02/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (06/02/62)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (18/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (18/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (18/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (17/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (15/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (15/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับดีษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (12/01/61)
 • กำหนดการขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (28/12/60)
 • กำหนดการขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (28/12/60)
 • กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (26/08/60)
 • กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (24/08/60)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ป.โท MBA ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคพิเศษ (04/08/60)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคพิเศษ (04/08/60)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่3/2558 (22/06/59)
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ บริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • ขอขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
 • ขอขึ้นนทะเบียนรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 และขอขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)
 • เรื่องประกาศสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เรื่องประกาศสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • ปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครและการสอบของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
 • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายน 2558
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่3/2558 (24/06/59)
 •