• 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (02/02/63)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (27/01/63)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (12/12/62)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (31/10/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 (10/10/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (10/10/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (10/10/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (03/10/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (13/09/62)
 • รายชื่อศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) ผ่าน (26/08/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comperhensivr Examination ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกาาที่ 1/2562 (23/08/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่1/2562 (22/08/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาปีที่ 2/2561 (15/08/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (14/08/62)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (16/06/62)
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) (27/05/62)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (27/05/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (18/05/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (18/05/62)/li>
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (1/05/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (5/04/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (5/04/62)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (29/03/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา (27/03/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา (27/03/62)
 •  
   
 • แจ้งวันสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่2/2561
  (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
  (27/02/62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (12/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (22/11/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (30/10/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (26/10/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (27/9/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (18/7/61)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 3/2560 (17/7/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (25/5/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (25/5/61)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (18/04/60)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (3/04/60)
 •  
   
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (22/03/60)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (20/02/60)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (20/02/60)
 • ราชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุระกิจ
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course) (25/01/60)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน (23/01/60)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน (23/01/60)
 •  
   
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GAD ENGLISH TEST) ภาคการศึกษาที่2/2559 (4/12/59)
 • รายชื่อผู้สอยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) (6/11/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (20/10/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(ComprehensiveExamination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (20/10/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(ComprehensiveExamination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (11/10/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุระกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2559(Comprehensive Examination) (26/09/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (22/07/59)
 • รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course) (22/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ บริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (14/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (15/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (14/06/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกาา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙ (3/06/59)
 • ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH) (30/05/59)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)๑/๒๕๕๙ (29/05/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ (22/05/59)
 •  
   
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examintion)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)๒/๒๕๕๘
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)
 •  
   
 • รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Course)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
 • ศูนย์ภาษา แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)
 •