• 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (21/07/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (21/07/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม (21/07/64)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) (21/07/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (21/07/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) (28/06/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 19th International Conference on Humanities and Social Sciences: IC-HuSo 2021) (28/06/64)
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23rd (28/06/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) (28/06/64)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (28/06/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (28/06/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 "วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 (21/06/64)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (21/06/64)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชกาารระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) (12/06/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, และ SME Smart Manufacturing (12/06/64)
 • เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021 - SSIS) (12/06/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation" (12/06/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (12/06/64)
 • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (5/06/64)
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 (5/06/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (20/04/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (20/04/64)
 • การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 (20/04/64)
 • ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564 (20/04/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) (20/04/64)
 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดสรรทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู - กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - ลานช้าง (LMC - Jiangsu Scholarship) ประจำปี ค.ศ. 2021 จำนวน 2 ทุน (07/04/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) (02/04/64)
 • การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม (02/04/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบหลักสูตรระบบบริหารคุุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 หลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร รุ่น 4 (02/04/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 (26/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (26/03/64)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) (26/03/64)
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ (26/03/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี (26/03/64)
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 (17/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ๋งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 (17/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021- SSIS) (17/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการและลดราคาค่าบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (17/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (15/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9 (15/03/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) (15/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริการจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดกการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน" (15/03/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (15/03/64)
 • ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์รับฟังการบรรยาย "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม" (15/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากานำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์ ) (12/03/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 64 (12/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) หัวข้อ "วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน" (11/03/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National Conference ครั้งที่ 5 (11/03/64)
 • ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 (Online) (09/03/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" (09/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง "ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" (08/03/64)
 • ศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ ประชาสัมพันธโครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ (08/03/64)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (08/03/64)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง (08/03/64)
 • ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศกึษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. (08/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (01/03/64)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" (01/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" (01/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing (01/03/64)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 (01/03/64)
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (01/03/64)
 • การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์) Google Meeting (22/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักงานวิทยาศาสตร์ (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) (16/02/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 (16/02/64)
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 (16/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1"International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research" (16/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 (6/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับต่อปี (ม.ค. - มิ.ย. และ ก.ค. - ธ.ค.) (6/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 พ.ค.64 ผ่านระบบ Online via ZOOM (6/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11" ในวันที่ 27 พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ (6/02/64)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) และฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) (6/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 (6/02/64)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6/02/64)
 • ขอเชิญร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 (28/01/64)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 (28/01/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (28/01/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง (28/01/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย" (28/01/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม (28/01/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 (28/01/64)
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 "การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่" (28/01/64)
 • ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ Remote Pilot Licence (RPL) และหลักสูตร Instructor Remote Pilot Licence (IRPL) ประจำปี 2564 (28/01/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society" และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ (28/01/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS) (28/01/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (28/01/64)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (28/01/64)
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมือนานาชาติ เพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย (5/01/64)
 • ประกาศการเปิดรับข้อเสนอด้านนโยบาย(Policy Idea)โจทย์ท้าทาย:พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย (5/01/64)
 • โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up) (4/01/64)
 •  
   
 • รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปี 2021-2022 (29/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564 (29/12/63)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (27/12/63)
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (22/12/63)
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (20/12/63)
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 (15/12/63)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (5/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 และนานาชาติ ICIIM 2021 (5/12/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (5/12/63)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (18/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 (6/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (28/10/63)
 • บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักสูตรอบรมระยะสั้น (28/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการหน่วยบริหารการจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) (28/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 (22/10/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (22/10/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (22/10/63)
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร (22/10/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 (The 12th National Conference of Industrial Operations Development 2021 : CIOD 2021) (22/10/63)
 • การให้ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (21/10/63)
 • ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563-2564) (21/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 (21/10/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (15/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "Go for Real อยากปังต้องเลิกปลอม" (12/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (12/10/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (09/10/63)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10" (05/10/63)
 • การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) (01/10/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (01/10/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 (01/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (01/10/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 (30/09/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคดนโลยีอีสเทิรืน (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 63 (30/09/63)
 • ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRc) (30/09/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (25/09/63)
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (21/09/63)
 • ขอส่งแผ่นพับคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (21/09/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 (21/09/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ (21/09/63)
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (16/09/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงงานเข้าร่วมนำเสนอผลงงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 (16/09/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 (10/09/63)
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 (28/08/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (28/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight : Beyond 30 year รูปแบบออนไลน์ (28/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4 Nation Conferebce on Innovation for Learnin and Invention 2020 : ILI 2020) (28/08/63)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (28/08/63)
 • ขอประชาสมันพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (28/08/63)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (28/08/63)
 • บูรณะวัดและสร้างหอระฆัง (28/08/63)
 • ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563 (28/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (25/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 (19/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (19/08/63)
 • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน (19/08/63)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 (19/08/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและบัญชี (19/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงงานวิจัย (18/08/63)
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11/08/63)
 • ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter (10/08/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (10/08/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 (10/08/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (10/08/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 (05/08/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (31/07/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (31/07/63)
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (31/07/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Reseach Journal (31/07/63)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (30/07/63)
 • เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การบูรณาระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา และหัวข้อ ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยนวัตกรรมในอนาคต (30/07/63)
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ปรำจำปี 2563 (30/07/63)
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (30/07/63)
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (30/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 5 International STEM Education Conference (iSTAM-Ed 2020) (22/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (22/07/63)
 • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" (16/07/63)
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมหลังทางสังคม (16/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (16/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 (16/07/63)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 (16/07/63)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11 TCU International e-learning Conference Disruptive Ecology : New Normal Of Education in Post Covic-19 (16/07/63)
 • ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (10/07/63)
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร (10/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การปรับปรุงวิชาการระดับชาติ นเรศสรและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight : Beyond 30 years (10/07/63)
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (02/07/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (02/07/63)
 • ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดงานราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 (27/06/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 (27/06/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (27/06/63)
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (09/03/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และ ระดับบนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14 th National and 1 st International Conference on Humanities and Social Sciences) (05/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ (05/03/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4 Internatoinal Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Application (ICoMEIA2020) (05/03/63)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (05/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (03/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) (03/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (03/03/63)
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi System 3 (03/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ (03/03/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (03/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (03/03/63)
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา (03/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (03/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (28/02/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฑจันทรเกษม (28/02/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (28/02/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ชาติระดับชาติ ครั้งที่ 2 (21/02/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5" (21/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (21/02/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTA Conference ครั้งที่ 10 (21/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 (19/02/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 (17/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (17/02/63)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (17/02/63)
 • ขอแจ้งการขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ VUNC 2020 (17/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 (17/02/63)
 • ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563 (17/02/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)" (17/02/63)
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (17/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 (17/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10" (17/02/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (17/02/63)
 • ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter (17/02/63)
 • ขอเรียนชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) (05/02/63)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "วิจัยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563" (05/02/63)
 • ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "กาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) (05/02/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต (03/02/63)
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) (01/02/63)
 • ขอส่งสรุปสาระสำคัญของการประชุม (01/02/63)
 • ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 (01/02/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (01/02/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 3 (28/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 (28/01/63)
 • ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวะกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17 (28/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21" (28/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร (24/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (24/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (24/01/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ 1" (24/01/63)
 • ขอเชิญส่งบทความลงในวารสารศิลปวัฒนธรรมและรายงานประจำปี 2562 (20/01/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ (20/01/63)
 • ขอเรียนเชิญนพเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" (20/01/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร "เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี" (20/01/63)
 • รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาฯ (20/01/63)
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) 8iyh'muj 12 (07/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 (06/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 (06/01/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" (17/03/63)
 • ขอขอบคุณ (17/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (17/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (17/03/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 (17/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (17/03/63)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 (17/03/63)
 • ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (17/03/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 (09/03/63)
 • ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (09/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion : Journal of Humanities adn Social Sciences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (19/06/63)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5/2563 (19/06/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่13 ประจำปีการศึกษา2563 (16/06/63)>
 • ขอเผยแพร่วารสารวิชาการ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (29/05/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (29/05/63)
 • แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล google meet (29/05/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 20 (29/05/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC 2020 ครั้งที่ 7 (21/05/63)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 (21/05/63)
 • เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. (21/05/63)
 • การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (21/05/63)
 • ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (20/05/63)
 • ขอส่งวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (14/05/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน (14/05/63)
 • หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (30/04/63)
 • การรับเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (16/04/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16/04/63)
 • การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (16/04/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (02/04/63)
 • การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 (02/04/63)
 • แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 (02/04/63)
 • เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovayion & Tecchology Exhibition London" (IBIX 2020) (02/04/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 (02/04/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (02/04/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (24/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (23/03/63)
 • เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ (23/03/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (23/03/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และส่งหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม" (30/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ASTC 2021 (29/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (23/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (16/11/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) (12/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ (12/11/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 13t INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020 (11/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (11/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (10/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Chang in Higher Education for Future Economy" (6/11/63)
 • คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (6/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (3/11/63)
 • บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักสูตรอบรมระยะสั้น (28/10/63)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 1/2563 (06/01/63)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 (06/01/63)
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2563 (06/01/63)
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2020 (26/12/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เปลี่ยนเป็น "สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)" (26/12/62)
 • ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 (26/12/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 22 (24/12/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricm ประจำปีการศึกษา 2020-2021 (13/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับบสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020-Social Sciences and Interdisciplinary Studies : the 9th ICADA 2020-SSIS) (13/12/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (13/12/62)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร (12/12/62)
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฎสุราษฏร์ฐานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ฐานี (12/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (12/12/62)
 • ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 (12/12/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 (12/12/62)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TAIAC 2020) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) (12/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (12/12/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 (06/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (06/12/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (06/12/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (06/12/62)
 • ประชาสัมพันธ์วารสาร และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (06/12/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (06/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงงาน และเข้าร่วมการประชุมการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งี่ 2 (06/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (06/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (06/12/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงงาน และเข้าร่วมการประชุมการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (06/12/62)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ (23/11/62)
 • โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (23/11/62)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ (23/11/62)
 • อักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย (22/11/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ" (22/11/62)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (20/11/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เเห่งชาติ (องค์การมหาชน) (20/11/62)
 • ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (20/11/62)
 • ขอเชิญชวนเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (19/11/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 (19/11/62)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง (19/11/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 The 2 China-ASEAN Internation Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business and Socal Sciences (ICTBS 2020) (15/11/62)
 • ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (ำศำฟพืรืเ2019) (15/11/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 (14/11/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (14/11/62)
 • การรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (14/11/62)
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (13/11/62)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (12/11/62)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง (12/11/62)
 • ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (11/11/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 (06/11/62)
 • ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (06/11/62)
 • ขอความอนุเคราระห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (06/11/62)
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 (06/11/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน (05/11/62)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (05/11/62)
 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (05/11/62)
 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง (05/11/62)
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (05/11/62)
 • สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดงาน China Education Industry International Cooperation Expo & Sino-Thai Project Matchmaking Seminar in Bangkok (04/11/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (04/11/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 (30/10/62)
 • แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา (24/10/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 "เครือข่ายพัฒนาลุ่มแมน้ำสู่ความยั่งยืน" (24/10/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (24/10/62)
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปีการศึกษา 2563 (24/10/62)
 • ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี (24/10/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 (24/10/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 (24/10/62)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (24/10/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (24/10/62)
 • ขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (22/10/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (22/10/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2562 (04/10/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 (04/10/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (04/10/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (27/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดขยายวันรับสมัครผู้นำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี (26/09/62)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 2/2562 (26/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 (26/09/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 (24/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (24/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ (24/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 11 (24/09/62)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (24/09/62)
 • ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2020 (19/09/62)
 • ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (19/09/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19/09/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (19/09/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (19/09/62)>
 • ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" (19/09/62)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (13/09/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา และบุคลากร ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (11/09/62)
 • รายงานการศึกษา เรื่อง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย (11/09/62)
 • ตอบรับสิ่งพิมพ์ (09/09/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 (09/09/62)
 • ขอขอบคุณ (09/09/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) (09/09/62)
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 (09/09/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การน้อมนำศาสตร์ของพระราชา สืบสานสู่การปฏิบัติ" (09/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (05/09/62)
 • ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (23/08/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (23/08/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 (23/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (23/08/62)
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (23/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (23/08/62)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (22/08/62)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมการระดับนานาชาติ IEEE 14 International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019)และ การประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 International Exhibition of Inventions of Thailand (15/08/62)
 • ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562" ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง"(15/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (15/08/62)
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ(14/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ(14/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562(14/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society"(14/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563(14/08/62)
 • ขอเชิญส่ง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562(07/08/62)
 • ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา(07/08/62)
 • ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563(06/08/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019 (The 11 International Conterence on Information Technology and Electrical Engineering) (06/08/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint International Education Conference(JIEC 2019):The 8 PSU Education Conference & 4 Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education(06/08/62)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9"(06/08/62)
 • ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter(01/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (23/06/62)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 (23/06/62)
 • การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 (23/06/62)
 • การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 (14/06/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน" (14/06/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 (14/06/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (14/06/62)>
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562 (14/06/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 6th Social Sciences,Arts and Media International Conference 2019,Bankok,Thailand" (13/06/62)
 • ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (4/05/62)
 • ขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัทธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (4/05/62)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ (4/05/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17 th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference) (16/05/62)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 TCU International e-learningConference 2019 "Imagine MOOCs for ALL" (24/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (24/04/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (10/04/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (10/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7 th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research (27/03/62)
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia - Brussels ประจำปี 2019 (27/03/62)
 • ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และการบรรยายพิเศษ (27/03/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" (27/03/62)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (5/03/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 (4/03/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 (28/02/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 (28/02/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minster Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 (28/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for Digital Society" (28/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 (21/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (21/02/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนา Education ICT Forum 2019 (20/02/62)
 • แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ฉบับแก้ไข) (12/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) (12/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 (12/02/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง (12/02/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (12/02/62)
 • ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลเพื่อสังคม เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา (12/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้ที่ 7 (ASTC 2019) (11/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโรงการประชุมวิชาการเครือข่าย พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลางประจำปี 2561 (11/02
 • เรื่อง สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 7 (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (07/02/62)
 • เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแถลงการณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (07/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติ (07/02/62)
 • เรื่องสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารวารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (04/02/62)
 • เรื่อง มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ประสานงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (07/02/62)
 • เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์การขอความอนุเคราะห์ต้อนรับนักปั่น และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินทุน (07/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (04/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (01/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (วิทย์) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (DBA) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (สิ่งแวดล้อมศึกษา) (8/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (หลักสูตรและการสอน) (8/01/62)
 •  
   
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (25/12/61)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/12/61)
 • ประกาศ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (15/12/61)
 • ประกาศ - แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาาาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และปีการศึกษา 2562 (14/12/61)
 • ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2561 (14/12/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ (เพิ่มเติม) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (28/11/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (22/11/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (28/8/61)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) ผ่าน (21/8/61)
 • ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 (22/6/61)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18/6/61)
 • เรื่อง แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ปีการศึกษา 2561 (11/4/61)
 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 พ.ศ.2561 (28/03/61)
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (23/2/60)
 • ขอเลื่อนการจัดงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (23/2/60)
 • เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย (23/2/60)
 • มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (23/2/60)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่๖๘" (23/2/60)
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า(23/2/60)
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (23/2/60)
 • โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (23/2/60)
 • ตารางการอบรมภาษาอังกฤษ (20/2/60)
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (2/2/60)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking)เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่6" ฉบับที่ 1 (2/2/60)
 • เลื่อนพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (29/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (29/1/60)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องบรรเทาทุกข์ต่างๆ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคใต้ (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิดตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (24/1/60)
 • แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2559 (22/1/60)
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม 29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 •  
   
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 • โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 101 พ.ศ.2560< 29/12/59
 • โครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ"การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ"29/12/59
 • แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่29/12/59
 • โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน29/12/59
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำเนาหนังสือ 20/10/59
 • กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดปทุมธานี 2/10/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารการศึกษา) 19/09/59
 • ขอเชิญร่วมงาน"วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 2/09/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 2/09/59
 • ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทีประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 30/08/59
 • สัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก 30/08/59
 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายดอกไม้ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 29/07/59
 • หนัวสือตอบรับวารสรบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 29/07/59
 • ข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25/07/59
 • ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ 25/07/59
 • ประชาสัมพัน์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ 25/07/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 330 25/07/59
 • โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่ามหากุศล 25/07/59
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม25/07/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 25/07/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 17/07/59
 • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์"(Prompt Pay) 13/07/59
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งอาเซียน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 255910/07/59
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อ"บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 30/06/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 31/03/59
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 307
 • ขอเชิญชวนบุคลากรในสักัดหน่วยงานต่างๆเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • เชิญชวนบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยบุคลากรที่ประสบอัคคีภัย
 • ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการนิทรรศการวันเจ้าฟ้า ในงาน 84 ปี เพรชบุรีวิทยาลงกรณ์สู่วไลยอลงกรณ์
 • การจัดนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์8/02/59
 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 25598/02/59
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดี8/02/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newstterle ปีที่ 8 ฉบับที่ 304
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2559
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
 • การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 • ตราสัญลักษณ์84ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร
 • กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course)
 • ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนใช้งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวโปรแกรมspeexx
 • การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2559 และคำชี้แจงในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2559
 • จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จัดสอบภายในมหาวิทยาลัย
 • เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตามแนว พ.ร.บ. ฉบับใหม่) 2 หลักสูตร "เทนนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบงานสารบรรณกับการบริหารงานธุรการ" 3 หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
 • เชิญร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณในส่วนราชการ" หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ" หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ" โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 •  
   
 • สัมมนาสาธารณะและงานเปิดตัวหนังสือ
 • ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทำบุญผ้าป่า "ธารน้ำใจ ช่วยเด็กห่างไกลบ้านผาเวียง
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถั่มภก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการทูลเกล้าฯถวายกองทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา
 • ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ(Entry Test)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๘ ฉบับ
 • สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ "ทอดกฐินกินกล้วย
 • ขอเชิญร่วมสั่งจองตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการ กบช. ฝึกอบรมวิชาชีพ จ.กรุงเทพ
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็น กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal,ilpakorn University
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • คำสั่งให้นักศึกษา ภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • โครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย(OralPresentation)และการนำเสนอด้วยโปรเตอร์(Poster)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ถาษาอังกฤษ (VRU GEAD ENGLISH TEST)
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษอังกฤษแบบเข้มข้น
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรบเชิงปฏิบัติการ
 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข่าร่วมโครงการอบรบภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC
 • การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการสึกษาครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 5
 • เชิญเข้าร่วมงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามมือง "ปทุมธานี"
 • นโยบายและการวางโครงสร้างทางการเมืองของพรรคพลังอุดร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • การจัดสอบ TOEIC และการสอบ HSK
 • ขอขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ
 • ขอมอบนิตยสาร RSUNEWS
 • จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 • YOUTH ACTION ONCLIMATE CHANGE
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธู์พืชว่าด้วย การศึกษาทดลองหรือวิจัย
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • วิถีข้าว วิถีไทย
 • มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง
 • สถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 • กำหนดการจัดโครงการสัมมนาดุสิตวิชาการ
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา OHEC NEWSLRTTER ปีที่ ๕
 • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • ขอเชิญส่งบทความเผื่อเผยแพร์ในวารสาร"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
 • ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • มหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่ง
 • ขอประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม"ฤดูกาลแห่งความสุข ชม ชิม แชะ แวะวังสวนบ้านแก้ว
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
 • มหาวิทยาลัย / สถาบัน ทุกแห่ง
 • สำนักบริหาร / สำนักงาน / สภาบัน ศูนย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ์ภาพในการบริหารงานพัสดุ
 • การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
 • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
 • การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้ง 16
 • ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
 • ขอเชิญร่วมอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น
 • ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
 • งาน JAPAN EXPO THAILAND 2015
 • โครงการและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWS TTER ปีที่ 6
 •