• 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 
 
 
 
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(19/09/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์(11/09/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี(09/09/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15(09/09/62)
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563(01/08/62)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(01/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)(01/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (23/06/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14/06/62)
 • ขอให้เสนอโครงการวิจัย (14/06/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ (14/06/62)
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (14/06/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ the 8 th PUS Education Conference"Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" (4/05/62)
 • ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ (4/05/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (4/05/62)
 • การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (4/05/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 (16/05/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019 (16/05/62)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 (16/05/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา (16/05/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุม (16/05/62)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (13/05/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 (11/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9 (07/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 (07/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานเชิงวิชาการ (07/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัย ในงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (07/02/62)
 •  
   
 • การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชิ่อ MASCOT ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (19/12/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอลงานวิจัยในงานประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 1 (19/12/61)
 • ขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (14/12/61)
 • เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี (14/12/61)
 • เรื่อง มอบทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 (15/11/61)
 • เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15/11/61)
 • เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับนานานชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 (15/11/61)
 • เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารญี่ปุ่นศึกษา (15/11/61)
 • เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (15/11/61)
 • เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1thailand Quality Education Forum 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล (18/10/61)
 • เรื่อง เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/10/61)
 • เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 (18/10/61)
 • เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (18/10/61)
 • เรื่อง ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มสธ. (18/10/61)
 • เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐออสเตรเลีย (12/10/61)
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9/10/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (9/10/61)
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (24/08/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2561 (24/08/61)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ม.รามคำแหง (22/08/61)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 (22/08/61)
 • ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) (25/06/61)
 • ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 (22/6/61)
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 • 198/2561 เรืื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ IBSC 2018 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 • ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 • ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. พ.ศ.2561(27/03/61)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต พ.ศ.2561 (27/03/61)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานการนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) พ.ศ.2561 (24/02/61)
 • ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) พ.ศ.2561 (23/02/61)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/02/61)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 (23/02/61)
 • International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESED 2018) ABAC (22/02/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์ (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) พ.ศ.2561 (22/02/61)
 • ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 (โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) พ.ศ.2561 (22/02/61)
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 (16/02/61)
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2561 (16/02/61)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) พ.ศ.2561 (15/02/61)
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018 พ.ศ.2561 (16/02/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 (สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) พ.ศ.256 (15/02/61)
 • ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) พ.ศ.2561 (15/02/61)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) พ.ศ.2561 (15/02/61)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) พ.ศ.2561 (07/02/61)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)พ.ศ.2561 (07/02/61)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2561 (07/02/61)
 • ขอเชิญส่งยทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" พ.ศ.2561 (07/02/61)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2561 (18/01/61)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น" พ.ศ.2561(18/01/61)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ.2561 (19/12/60)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561 (19/12/60)
 • ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18/12/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 (17/12/60)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บุรีรัมย ครั้งที่ 2 ปี 2561 (17/12/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ สงขลา ครั้งที่ 10 ปี 2561 (17/12/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เวสเทิร์น ครั้งที่ 11 ปี 2561 (17/12/60)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (18/4/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (18/4/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง"เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" (18/4/60)
 • การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (18/4/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 (31/3/60)
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (31/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 AsTen Conference (31/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conferrnce 2017 ครั้งที่ 4 (24/3/60)
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่9(22/3/60)
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ (22/3/60)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความเพื่อเผยแพร่ "วารสารมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกจัดคุณภาพ"(14/3/60)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความเพื่อเผยแพร่ "วารสารสารคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI" (14/3/60)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความเพื่อเผยแพร่ "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1" (14/3/60)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความเพื่อเผยแพร่ (14/3/60)
 • ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัย (14/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 (14/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (14/3/60)
 • การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (14/3/60)
 • เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย (14/3/60)
 • เชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 1(6/3/60)
 • ขอมอบวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมภ์ (6/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต(6/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ(5/3/60)
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย (5/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (5/3/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 (24/2/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560(24/2/60)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (24/2/60)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช (24/2/60)
 • ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (24/2/60)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (24/2/60)
 • ขยายเวลาาาาาเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 (24/2/60)
 • เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง "Enhancing Learning benefits from games,and facilitation in Thailand 4.0" (2/2/60)
 • ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย (2/2/60)
 • ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 (2/2/60)
 • การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 (2/2/60)
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMAR Conference ครั้งที่7 (2/2/60)
 • โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 (2/2/60)
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2/2/60)
 • เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี) (24/1/60)
 • เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ smarts conferecce คร้ังที่ 7(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา) (24/1/60)
 • เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) (24/1/60)
 • ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต (22/1/60)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (22/1/60)
 • ขอเชิญสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 (22/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (22/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 (22/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" (22/1/60)
 • ขอเชิญส่งตีพิมพ์วาระสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (11/1/60)
 • ยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 (11/1/60)
 • เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (11/1/60)
 • เชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อ"ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 3" (11/1/60)
 • เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2017-SSIS (11/1/60)
 • ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 (11/1/60)
 • ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (11/1/60)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 (29/12/59)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น3-4 (29/12/59)
 • การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (29/12/59)
 • เปิดรับบทความและการประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 (29/12/59)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน (29/12/59)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560 (29/12/59)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (29/12/59)
 • งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ"พิบูลสงครามวิจัย"ประจำปี พ.ศ.2560 (29/12/59)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (29/12/59)
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 (29/12/59)
 • ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าอิสระประจำปี 2559 (10/11/59)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ"เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (20/10/59)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ"เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (30/08/59)
 • ประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (30/08/59)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ(29/07/59)
 • เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (29/07/59)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (25/07/59)
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (25/07/59)
 • ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (25/07/59)
 • จัดประชุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (25/07/59)
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 (17/07/59)
 • การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (17/07/59)
 • การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (13/07/59)
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ "พลังการเปลี่ยนแปลงสู้การพัฒนาการศึกษาไทย (13/07/59)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติประจำปี 2559 (13/07/59)
 • ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง"เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน (13/07/59)
 • ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 (30/08/59)
 • ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42(10/07/59)
 • การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ(10/07/59)
 • การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ(10/07/59)
 • การจัดประชุม The 6 International Graduate Research Conference (6iGRC2017)(10/07/59)
 • การประชุมวิชาการเรื่องระบบบริหารงานวิจัยทั่งถึงทุกองค์กร (30/06/59)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) (28/06/59)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง"นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (27/03/59)
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (27/03/59)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ (17/02/59)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สวทช. NSTDA
 • ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ"นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี2559 The 5 Urban and Regional Planning Academic Symposium,2016 URPAS 2016:Parther for New Urbanization
 • ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา:แนวโน้ม ความท้าทายและความยั่งยืน
 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร PANGSIT JOURNAL AND SCIENCES(RJAS)Volume 6 ,Number 2vvvv
 • ขอเสนอโครงการสัมมนาทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
 • การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 40
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Mangement:From the Polar Regions to the Local Communities
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 259 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
 • ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดนานาชาติ
 • ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 • ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3
 • เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 9
 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
 • แจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ(สภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์)
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้างานวิจัย ประจำปี 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • การจัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
 • ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
 • โครงการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ
 • ขอเชิญเข้าร่วมปรุชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยังยืน"
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัคร
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีที่ศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • ขอเสนอโครงการวิจัย
 •  
   
 • ขอขยายเวลาปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
 • ขอเชิญเข้าร่วมการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๓"
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน"
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาดเนย์ 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหัวข้อ "Green ASIN and Sustainability : Sustainable Cities" ประจำปีการศึกษา 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2558 (2015 SPUC National Conference)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "The 3 National Inderdisiplinary Academic Conference"
 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ ครั้งที่ 35 The 15 National Research Conferece
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • เสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานชาติ มหาวิมยาลัยรังสิต ประจำปี 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 53)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติฯ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน มสธวิจัย ประจำปี 2558
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
 • สมศ. ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5"
 • สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสาร ปีที่ 8
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICDIM
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเผื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใรวารสาร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ฯ
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
 •