การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 การประชุมออนไลน์