การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom