การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom