1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการสอบผ่านระบบออนไลน์

งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 พิเศษ/2564
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงการดำเนินงาน Webometrice
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์งานประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งพิเศษ ที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน "SUSTAINABLE VRU มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุล และยั่งยืน" และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์ที่ได้รับรางวัล
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
วันศุกร์ที่ 20สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Online Training “Ethical Principles for Research Involving Humans (Human Subject Protection)”
July 30,2021 (8.30 am - 4.30 pm) ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 การประชุมออนไลน์
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย