1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


 • ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด(22/3/2565)
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"(25/1/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)(19/1/2565)
 • ขอเชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (14/1/2565)
 • ขอเชิญชวญสมัคร หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจรณาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(13/1/2565)
 • ขอเชิญชวนนักศึกษา-บุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใช้งานบริการภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ โดย EOL(6/1/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(6/1/2565)
 • ขอเชิญชวนนักศึกษา นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม(5/1/2565)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565(2/6/65)
 • ประกาศรับมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565(1/12/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564(15/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564(10/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔(10/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔(10/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (5/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ระดับปริญญาเอก แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (5/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (2/11/64)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6(5/4/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54: "บัณฑิตศึกษากับการศึกษาออกแบบได้"(4/4/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight"(25/3/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7: "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2: "Global Classroom : Now and Next"(23/3/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 "การเตรียมกำลังคนด้านการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง"(22/3/2565)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 "The 7th National Conference and The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology (Virtual Seminar)"(20/3/2565)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 "นวัตกรรมเชิงพื้นที่"(18/3/2565)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022(16/3/2565)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565"(15/3/2565)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน"(15/3/2565)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) (28/1/2565)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11(25/1/2565)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 8th and the 1st International Conference Year 2022(5/1/2565)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์กาประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565(5/1/2565)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 9th International Symposium on the Fusion of Science & Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON)(4/1/2565)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(12/09/65)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน ภาคการศึกษาที่ 1/2565(02/08/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคฤดูร้อน/2564(04/07/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 25 ก.พ 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 2 มี.ค. 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2563(23/12/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลผลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษา 2/2564(14/12/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(25/11/64)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 1/2564(17/11/64)
 • รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course) ผ่าน(1/11/2564)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ผ่าน(1/11/2564)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน(19/07/2564)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัรฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564(30/03/2564)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน(26/03/2564)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563(09/02/2564)
 • ปฏิทินวิชาการ


  แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคฤดูร้อน/2564

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)

   
   
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564


  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 1/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   
   
  [ภาคการศึกษาที่ 1/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคการศึกษาที่ 2/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคฤดูร้อน]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน/2563
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2561 (05/04/61)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน/2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) (23/02/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2561 (02/04/61)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561
  (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
  (23/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • >>> กฏกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา 2565

  สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย