• ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)" --- (9/8/2566)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2ขอเชิญชวนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 256 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" --- (9/8/2566)
 • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)" --- (4/8/2566)
 • ขอมอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 18 ฉบับที่ 147 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 --- (30/7/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง --- (25/7/2566)
 • ขอรับการสนับสนุนบริจาคจัดพิธี "มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม" ปีการศึกษา 2566 --- (25/7/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 หัวข้อ นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในวันที่ 4 - 7 กันยายน 2566 ณ All-Balqa Applied University ราชอาณาจักรฮัซไมต์ จอร์แดน --- (24/7/2566)
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสูด --- (18/7/2566)
 • ขอเชิญร่วมเป็นพันธมิตรโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 ตุลาคม 2566 --- (18/7/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ --- (13/7/2566)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of Engish Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 --- (13/7/2566)
 • การดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 --- (11/7/2566)
 • การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล --- (7/7/2566)
 • แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2565 --- (2/5/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(19/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (6/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (6/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (22/5/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (22/5/2566)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (26/2/66)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (26/2/66)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of Excellence Scheme of China Program ประจำปี พ.ศ. 2566 --- (26/2/2566)
 • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 ทุน --- (16/2/2566)
 • ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 --- (29/8/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 13 --- (25/8/2566)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ และขอส่งวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) --- (19/8/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่2566 --- (15/8/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 --- (15/8/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ --- (15/8/2566)
 • ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 " --- (11/8/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)" --- (10/8/2566)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม" --- (10/8/2566)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2566" --- (9/8/2566)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" --- (9/8/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 " --- (4/8/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Grand A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร" --- (4/8/2566)
 • ประกาศรับข้อเสนอผลงาน Poster Presentation "งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2023 (MUSEF 2023)" --- (30/7/2566)
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แบบออนไลน์ ZOOM --- (30/7/2566)
 • งานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2566 --- (24/7/2566)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2566 ในวันที่ 19 กันายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี --- (13/7/2566)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา --- (13/7/2566)
 • เชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการฯ ม.นเรศวร --- (11/7/2566)
 • เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ --- (3/7/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการปะรชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย --- (8/6/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 --- (8/6/2566)
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย นำเสนอในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2566 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ --- (8/6/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ก.ค.66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ --- (1/6/2566)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มิ.ย.66 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ --- (1/6/2566)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มิ.ย.66 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ --- (1/6/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (30/7/2566)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (19/7/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ ภาคฤดูร้อน/2565 (3/7/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ ภาคฤดูร้อน/2565 (8/6/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคฤดูร้อน/2565 (2/5/2566)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน(15/12/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565(2/12/65)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(6/10/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(12/09/65)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน ภาคการศึกษาที่ 1/2565(02/08/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคฤดูร้อน/2564(04/07/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 25 ก.พ 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 2 มี.ค. 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (17/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/5/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (23/4/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (3/3/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (26/1/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (11/1/2566)
 • ปฏิทินวิชาการ
 • ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2566
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2566
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 3/2566
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2566
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2566
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 3/2566
 • ปฏิทิการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10
 • ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 10
 • ปฏิทิการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 11
 • ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 11
 • ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2565 (ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 1)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565
 • ปฏิทินการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9
 • ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2565 - 2/2565 (รุ่น 9)
 • ปฏิทิการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10
 • ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2565 - 2/2565 (รุ่น 10)


 • แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคฤดูร้อน/2564

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)

   
   
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564


  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 1/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   
   
  [ภาคการศึกษาที่ 1/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคการศึกษาที่ 2/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคฤดูร้อน]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน/2563
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2561 (05/04/61)
 • กำหนดการงทะเบีนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน/2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) (23/02/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2561 (02/04/61)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561
  (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
  (23/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • >>> กฏกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา 2565

  สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย