• แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2565 --- (2/5/2566)
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 --- (27/4/2566)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความมั่นคง ASEAN Cyber Shield MSc Cyber Security Scholarship --- (27/4/2566)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada (UGM) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Scholarships Program for Students from Non-Aligned Movement Member Countries --- (27/4/2566)
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program --- (27/4/2566)
 • แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ --- (24/4/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมและติดตามเพจ Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา --- (20/4/2566)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ Staff and Students Exchange 2023 --- (20/4/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (22/5/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (22/5/2566)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (26/2/66)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (26/2/66)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of Excellence Scheme of China Program ประจำปี พ.ศ. 2566 --- (26/2/2566)
 • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 ทุน --- (16/2/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕(4/11/65)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕(1/11/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕(24/10/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565(2/6/65)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ก.ค.66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ --- (1/6/2566)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มิ.ย.66 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ --- (1/6/2566)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มิ.ย.66 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ --- (1/6/2566)
 • ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) --- (2/5/2566)
 • ขอเรียนเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" --- (1/5/2566)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17 --- (20/4/2566)
 • ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 --- (20/4/2566)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 --- (20/4/2566)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ --- (20/4/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 17 - 18 ส.ค.66 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ --- (20/4/2566)
 • เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24 --- (20/4/2566)
 • การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (The 16th ITS) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวรอ์ กรุงเทพมหานคร --- (11/4/2566)
 • นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับขาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ --- (11/4/2566)
 • การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕ --- (11/4/2566)
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) --- (11/4/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคฤดูร้อน/2565 (2/5/2566)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน(15/12/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕(2/12/65)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(6/10/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(12/09/65)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน ภาคการศึกษาที่ 1/2565(02/08/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคฤดูร้อน/2564(04/07/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 25 ก.พ 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD English Test) สอบวันที่ 2 มี.ค. 65 ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564(24/3/65)
 • ปฏิทินวิชาการ
 • ปฎิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2565 (ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 1)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 1/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน เทอม 2/2565
 • กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565
 • ปฏิทินการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9
 • ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2565 - 2/2565 (รุ่น 9)
 • ปฏิทิการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10
 • ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2565 - 2/2565 (รุ่น 10)


 • แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  แบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
  ภาคฤดูร้อน/2564

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)

   
   
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564


  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 1/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 8)
   

  ปฏิทินการเรียนการสอน
  ปีการศึกษา 2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2564
  (สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 9)
   
   
  [ภาคการศึกษาที่ 1/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคการศึกษาที่ 2/2563]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 แบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

 • [ภาคฤดูร้อน]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน/2563
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) (06/12/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1-2562 (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคฤดูร้อน-2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) (13/06/62)
 • [ภาคปกติ]
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2561 (05/04/61)
 • กำหนดการงทะเบีนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน/2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)

 • [ภาคพิเศษ]
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) (23/02/62)
 • ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2561 (02/04/61)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561
  (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
  (23/02/62)
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (01/02/62)
 • >>> กฏกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา 2565

  สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย