ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ครั้งที่ 10/2557
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    4.1 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์  จำนวน 5 ราย
      4.1.2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ราย
      4.1.3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ราย
      4.1.4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท วิทยานิพนธ์ จำนวน 2 ราย
      4.1.5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ภาคนิพนธ์ จำนวน 3 ราย
      4.1.6 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ภาคนิพนธ์ จำนวน 1 ราย
      4.1.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท การค้นคว้าอิสระ จำนวน 5 ราย
      4.1.8 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปริญญาโท ภาคนิพนธ์ จำนวน 4 ราย
    4.2 รายชื่อผู้ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
      4.2.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ราย
      4.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท
        4.2.2.1 วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ จำนวน 1 ราย
        4.2.2.2 วิทยานิพนธ์ ภาคพิเศษ จำนวน 4 ราย
      4.2.3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ราย
      4.2.4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ภาคนิพนธ์ จำนวน 14 ราย
   

4.3 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2557 และแผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

    4.4 แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------