ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
สาขา
ปีการศึกษา
ประเภท
Abstract
Fulltext
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กนวรรณ ติมานนท์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขมจิรา ทองอร่าม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ชยพล บุญบำรุง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความภักดีต่อตราสินค้า สถานีบริการน้ำมันพีที ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชัยยุททธ สุวรรณดี
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทวีศักดิ์ บุญกุมล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนา รัตนโสภา
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
นภาพร ปิ่นภู่
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่กับพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
นัทรัชนันท์ บุดสีนนท์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของผู้รับบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นิตยา นุชประสพ
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับกลยุทธ์ทางการตลาดของตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นิตยา พาขุนทด
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นิมิตร์ บุญคุ้ม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อำเภอบางไทร จังหวัพระนครศรีอยุธยา
บุษบา สุขสุชีพ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสำคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บุษบา อินทร์ทอง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการ นำเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ปราณี ทองเทพ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
ปาริชาติ เปียรักใคร่
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของพนักงานในจังหวัดปทุมธานี
พรศักดิ์ จรณธรรม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พัชร์นันธ์ ดวงมงคลเจริญ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชรัมภา ม่วงมุลตรี
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนาดใหญ่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชราภรณ์ ควรนึง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
พิชนมญชุ์ สมบุญ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจค้าข้าวขนาดเล็ก จังหวัดอ่างทอง
พิเชญฐ์ ดีเสมอ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี
พิไลวรรณ อุบลวรรณ์
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อร้านอาหารของผู้บริโภค ในตลาดกลางเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มนสิชา เฟื่องทอง
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
มานิตย์ ซาผู
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทย
มารุต จำลอง
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เยาวภา ทิมินกุล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้ำดื่ม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รัตพร ทาสีเพ็ชร
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน้ำ บริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณวิสา คลี่ใบ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วิภาทิพย์ ภัทรวัตเชาว์เจริญ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วีรภรณ์ ศรีสุวรรณ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เวนิส บรรพตา
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพของทองคำในประเทศไทย
ศรัณวัชร์ ศิโรรัตน์ฐากร
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สมจิตร อุ่นดวง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลเล็กอเนกประสงค์ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร
สุนทร สินทรัพย์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี
สุนิสา เสนา
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สุพรรณี คชเถื่อน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
สุภัค ถือมั่น
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หม่า ซิหยวน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร
อนุชิต กิจเสรีกุล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย
กฤษติญา มูลศรี
บริหารธุรกิจ
2559
วิทยานิพนธ์
การจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
เกศกมล สุขเกษม
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ฐิติมา เกษมสิน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
แบบจำลองการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา เส้นทางถนนเศรษฐกิจในเขาใหญ่
ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการประยุกต์หลักการภาวะผู้นำที่มีความหมายทางจิตใจ สำหรับผู้สอบบัญชี กลุ่มบริษัทสอบบัญชี ในประเทศไทย
นุชนาถ มีสมพืชน์
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบจำลองธุรกิจเพื่อการแข่งขันของระบบโลจิสติกส์ต้นน้ำในอุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
ปาณิษา เพชรพลอย
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
เมธารัตน์ จันตะนี
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร
รภัสสร รองอ่อนนาม
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
การจัดการเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ศศิพิมล แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
การนำนวัตกรรมมาใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศุภชัย ประสพโชค
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ของผู้บริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย
สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
อธิคม อัศวตั้งเสถียร
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
โกษิก เฉลิมหมู่
การบริหารการศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จารุพิชญา ตลับนาค
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ถวิล คำโสภา
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธรรมสิทธิ์ เพชรศรีงาม
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นฤมล แจ้งกิจ
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิตยา วีระพันธ์
การบริหารการศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัชรี พลอยเทศ
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ็ญผกา กาญจโนภาส
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สรรเพชญ โทวิชา
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กนกวลี สุขปลั่ง
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กีรติกรณ์ รักษาดี
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ชลดา บัวสี
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ฐิติมา กาบแก้ว
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ธีรภัทร คงกัลป์
การบริหารการศึกษา
2559
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ธีรยุทธ์ คล้ายศรีโพธิ์
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางวิชาการกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
นาตยา บุตะเขียว
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นิภาพร สุขเศรษฐ์
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
พิชามญชุ์ สำรวม
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภัทรา นพคุณ
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
ยุพา ช่างกล
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
รุ่งนภา นิตบุตร
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี สราวุฒิ คณะขาม
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1
สุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
สุขุม จูสนิท
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
อัจฉรา คำพูล
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สราวุฒิ โพธิ์ศรี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การอนุรักษ์ดินและน้ำของครัวเรือนในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เจนวิทยา มีปาล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน บริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทวิชชัย เจริญรัศมี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสู่ความยั่งยืนของชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปรเมศวร์ วงศ์ศรีชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประพัฒน์พงศ์ ฐานิวัฒนานนท์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การใช้น้ำเชิงอนุรักษ์ในครัวเรือนของพนักงานบริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
วิไล ติวารี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
กิตติ ยงค์สงวนชัย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านภูมิปัญญาการอนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เกียรติภูมิ จันเต
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับยุวชนในชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรปราการ
คงพร นิ่มเจริญชัยกุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
นพดล โชติกพานิชย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปองเดช กวินปัถย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์วัดสีเขียวสำหรับวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์: ความรู้ เจตคติ และความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว
พระประเสริฐ เพชรโสม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ำเสียของเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก
ภูธนภัส พุ่มไม้
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
วิมลรัตน์ ภูผาสุข
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดำรงชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว
สุภรัชต์อ อินทรเทพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
อภิชาติ ตั้งปรัชญากูล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อมร ทรงพุฒิ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้าชายแดน จังหวัดสระแก้ว
อมรรัตน์ ช่างฉาย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลของสารสกัดบร็อคโคลี่ต่อความจำ การเรียนรู้ และระดับอะซิติลโคลีนเอสเตอร์เรสในหนูขาว
กาญจนา สีแย้ม
วิทยาศาสตรศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จิราพร ปราบนอก
วิทยาศาสตรศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ำของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน
สำเนา นิลบรรพ์
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค KWDL
กชกร เสมาทอง
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กนถวลัย สำเร็จผล
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปาร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
กาญจนา การสมทรัพย์
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT
ชนนิกานต์ กองแก้ว
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
นภาพร เกาะทอง
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด
ภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคม
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแผนผังความคิด
ภัทราพร ทำคาม
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รจนา ต่อน้อง
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณบนแท็บเล็ตพีซีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยา จอมทอง
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศิรินณา ตันติจารุกร
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลการบริหารจัดการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กันต์ โชคกลางเดือน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
ดาบตำรวจ ระพีพันธ์ โพนทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บัญชา แสงสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดไปปฏิบัติ
บุหงา ศรีรัตนภมร
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนของคณะสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4-5
พระกรศิริ คตภูธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พันจ่าอากาศเอก ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันโท อุทัย สุวรรณวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ความสำเร็จของนโยบายการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
ฟิรนันท์ จารง
รัฐประศาสนศาสตร์
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
ลัดดาวัลย์ คงทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ลือกฤต เพชรบดี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการกำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิภวานี เผือกบัวขาว
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรพงษ์ แสงเรณู
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลนครในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้อยฤดี สันทร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
บทบาทผู้นำชุมชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
การิง แมกาจิ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
กิติศักดิ์ แต่เตี้ย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จริยา งามบุญสืบ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
จ่าสิบโท เทอดไท คงเพียรธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของพลทหารใหม่กองประจำการ สังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จ่าสิบโท สิริวุฒิ ชมโอสถ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยจูงใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนในกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
จ่าสิบเอก ณรงค์ โยธิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชัยวัฒน์ อัครปัญญา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โชคนิธิ ทองสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ฐิติธร ปิ่นสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณัทณภัค พุฒซ้อน
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณฤเบศวร์ อ่าวสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
ดาบตำรวจ ภาสกร บูรณ์เจริญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดารุณี บุญสินไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนกร ศิริเรือง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับการมีส่วนร่วม ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย
ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นิภารัตน์ กระตุดเงิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุษยา พาสุกรี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเสริฐ สาระจันทร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปานเทพ รัสมะโน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พรทิพย์ บัวหลวง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพรรณ ราชแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรพิมล เวทยสุขุม
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พระครูวินัยธรพนพัฒน์ พลางวัน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4
พระมหาพลเทพ กลางประพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2559
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พันธ์รัตน์ ศรีกรวดโคกสูง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
มะการิง หวัง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ยุพิน วันดี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยตำรวจตรี กองพล วงค์จันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยตำรวจโท วีระ วรวงษ์พันธ์ุ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
ร้อยตำรวจเอก นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อความผูกพัน องค์การของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย
วรภัสสร รดารงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
พฤติกรรมและรูปแบบการเสี่ยงโชคของประชาชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองกระบี่
วัชร หนูกระจ่าง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิรวัฒน์ หมาดหวา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ศรัณยู สนิทไชย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมชาติ บุราคร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมิตร รัตนกระจ่าง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สสิกร ยีเส็น
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สิงห์ทอง แช่มช้อย
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สิบตำรวจเอก รชต ผ่องพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
สิบตำรวจเอก สัญญา เกษสุริยงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
สิบตำรวจเอก สุพจน์ เทียมปโยธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สุชาติ กิจสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การจัดการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สุรชัย อ่ำหนองบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อภิธนวุฒิ์ กังแฮ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อภิวรรณ์ บารมี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้อมเดือน สมุทรประภูติ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัมพาพันธ์ ชูเจริญภิญโญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการตรวจสอบการทำงาน ของฝ่ายบริหารในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อาบัตร ดาโอะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทนักบริหารสตรีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อุ่นใจ พายัพทิวา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม
อุบลรัตน์ จำนงสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มนัสวิน จิตตานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด
พงศ์อมร คชศิลา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จันทิมา บุญอนันต์วงศ์
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นิติยา หอมชาลี
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนไม่เกินสามหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นงเยาว์ ฉัตรเงิน
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา
นิพาพร ธรรมสัตย์
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พงศธร ฉัตรเงิน
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัดสญา พูนผล
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิไลวรรณ บุตรศรี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้
สัณหพัฒน์ อรุณธารี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุนันทา กสิวิวัฒน์
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วราภรณ์ วราธิพร
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อมรัชญา ชินศรี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วิลัยภรณ์ ศรีทองเทศ
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่
กฤตนาถฑ์ เจริญสุข
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็ก ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณัชชา รอดสม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการส่งเสริม การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ธัญญาภัทร์ เลาธนัง
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
นนทนัฎดา ว่องประจันทร์
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปราณีตย์ มีคม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำของหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
พงษ์พันธ์ ปัญญาทอง
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย
พนิดา แซ่ลิ้ม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุวดี ทรงโภค
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
วรรณภา วิวัฒนวานิชกุล
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุวิทย์ โคตวงษ์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
อังคณา สุวรียนนท์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จิรัฎฐ์ ฉัตร์เบญจนันท์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น้องนุช สมจิตต์
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จริญญา ภาษิต
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงธุรกิจของโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
ธนวดี ทิพย์คงคา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมเวช
นงลักษณ์ โพธิ์งาม
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
บุญเรือน ทาไร
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิพัฒน์ ภาษิต
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการบริการของศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รุ่งหิรัณย์นภัส อินรอด
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบำนพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
สุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานคร
วิไลลักษณ์ บุญยัง
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
หลักเสริมสร้างความปลอดภัยของพนักงานกองซ่อมใหญ่(อากาศยานที่ 2) ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมคิด อินทร์พญา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของแรงงานพม่าในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี
สามารถ เต็มจิตต์
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
สุชาดา พาลีตา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
สุธาสินี มูลผล
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
หยาดฝน ราศรี
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผลต่อการปรับตัวของแรงงานไทย ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
อรสา คำมันตรี
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ภาพลักษณ์องค์การที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารออมสินเขต 1 ปทุมธานี
อัจฉรี พาหา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
จุฑาทิพย์ จริตญาติ
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด
ศากุน ทับทอง
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำกับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
ทิมมิกา เครือเนตร
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนโครงการโรงผลิตน้ำประปาทรัพย์เพิ่มพูน บริษัทนวนคร แอสเซส จำกัด
ยุทธศักดิ์ แกล้ววิทย์กิจ
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
วัชรี ถิ่นธานี
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเอื้ออาทรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คมสัน พิลาสมบัติ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปัญญา เปรี่ยมรัตนชัย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนชนบทด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดกาฬสินธุ์
เสรี แซ่ตัน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคำฝอยและใบฝรั่งที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรสิเนส
ฐิตารีย์ ชุ่มชัยพฤกษ์
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
วธัญญา นิลวรรณ
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบใบฮว่านง็อกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เสริมพงศ์ เดชสูงเนิน
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
บุญมาก มากสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรณีศึกษา: ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
พายุวัฒน์ อรัญภูมิ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม
รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร
ว่าที่ ร้อยตรีเอกรัตน์ จันทร์ศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการความขัดแย้งองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นริศา จันทร์เกษ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
คมศร คูณคำแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
คริษฐา อรุณประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จงดี โพธิ์สลัด
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานอัยการสูงสุด
ณัฐสุดา ปันเงิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภัทรารวีย์ ทองเทพ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ภูเรือ จังหวัดเลย
ศศินภา รัตนยอดกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
สถาพร มาหะมะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนุวัฒน์ สิงทิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ดาบตำรวจ วิชิต ไชยชนะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไททัศน์ มาลา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
พระมหาธีรเดช โพธิ์ทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4
พระมหาวิรัช วะสะศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5
พระศรีรัตนมุนี ขวัญรัก เกสรบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมในประเทศไทย
ร้อยเอก จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ศิรินทร พุ่มวัน
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน์ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร
สาธิต พนารี
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิผลการนำนโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
อธิราช มณีภาค
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
กัมลาศ เยาวะนิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง
ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณิชาภา นาคพราย
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาประสิทธิผลการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ดาบตำรวจ พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การบริหารของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
บุญเลิศ นครกัณฑ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร
พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
พระเจริญ บุญทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน์
พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
พันโท ตันติกร ทิพย์จุฑา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
รัศมี อ่อนปรีดา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ผลการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
วัฒนา สุราษฏร์มณี
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหวด้านการ จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
สมพล ชีวะประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคใต้
อรทัย แสงทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
นงลักษณ์ เขียวมณี
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD
วทันยา กฤตติกานนท์
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภานุวัต เฮียงจันทา
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นิคม ศรีเงิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์
สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง
ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกษณี เตชพาหพงษ์
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
บุญเรือง เลี้ยงรัตนชัยกุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่านสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย
อุบล ปานนิล
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ธีระพงษ์ จองหยิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สถาพร เสาหัด
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า
สันวิช แก้วมี
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์
ศิริวรรณ พันธุ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธำรงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ว่าที่ร้อยตรี ปิติพงษ์ เรือนนาค
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
สุภารัตน์ คามบุตร
บริหารธุรกิจ
2562
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ วรเลิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
พันตรี ภูวดล พลเสน
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
การค้นคว้าอิสระ
การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)
จ่าสิบโทหญิง ภิญญดา ภูวิศกุลธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง
เพ็ญพร พูลเกษม
บริหารธุรกิจ
2562
การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
พิษณุ โชติประไพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นครินศร์ จับจิตต์
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวรดา โภชนจันทร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
ชุติมาพร เชาวน์ไว
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
วรรณา โฉมฉิน
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นที กอบการนา
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
สุจรรยา ขุนทอง
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นฤมล เจริญพรสกุล
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1
กษมา แสนอ่อน
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง
นิฤมล ทานาค
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กนกกาญจน์ ดีแปง
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อมรรัตน์ เตยหอม
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กัญญาวีร์ มหาสนิท
การบริหารการศึกษา
2562
การค้นคว้าอิสระ
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน เขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนาพร คงชาติ
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบกาทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ปัสรินญา ผ่องแผ้ว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ศักดิ์เหลือง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปรีญานันต์ นวลจันทร์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กานต์วลี อ่ำประเวทย์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุวดี ไชยไธสง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
ดาริกา สกุลอินมา
บริหารธุรกิจ
2563
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชัชวาลย์ สิงหาทอง
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ ของอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาลวัฒน์ อิสสอาด
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
การค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
ประทีป ทับโทน
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด ซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยอานนท์ แก้วเงิน
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำในทศวรรษหน้าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธงธิภา วันแก้ว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์โดยสรุปด้วยแผนภูมิเวนน์
ชัชชมนต์ อำมฤคโชค
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรียพล โฉมไสว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชนากานต์ จันทร์มงคล
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ
เดชา พละเลิศ
บริหารธุรกิจ
2563
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เหงียน ถิ ทู แถ่น
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ เกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เหงียน ถิ เหลียว
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จีรพรรณ ชวาลสันตติ
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก
มธุรส รัตนวงศ์สนิท
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังจากสาร สกัดหยาบต้นโนรา (Hiptage candicans Hook.f.)
ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) Swing) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส
วันทนา ติดชัย
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขันทอง ไทยทวี
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัศวรินทร์ แก่นจันทร์
การบริหารการศึกษา
2562
การบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศิรินภา คุ้มจั่น
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทวน เที่ยงเจริญ
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
อดิเรก เฉลียวฉลาด
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
รัชนีวรรณ จีนธรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จําเป็น ในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
กุลณัฐ เหมราช
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การปรับใช้เทคโนโลยีควบคุมระยะไกลในสวนมัลเบอร์รี
วรนันท์ ตุงคโสภา
การจัดการเทคโนโลยี
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการจราจรหน้า สถานศึกษา
ปุณิกา โกกิลารัตน์
การจัดการเทคโนโลยี
2563
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ จากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์
เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานเพื่อพัฒนา มโนทัศน์และความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปิยะนารถ ประดับมุข
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
อุปกิต ทรวงทองหลาง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พระพิภพ แพงท้าว
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
วิทยานิพนธ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของ ครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ศุภวรรณ นุ่มพูล
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ทักษะเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จและทัศนะด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุที่ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุ่มบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสำเร็จรูป จังหวัดสระบุรี
วิมพ์วิภา พิสิฐพงศ์ธร
บริหารธุรกิจ
2563
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์
โบรา เกา
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลของวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลที่มีต่อทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา
พิสิทธิ์ คิม
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบคุณลักษณะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา
จูม ลาย
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เอกชนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
บุไรย์ บุญ
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่
เกศกนก วงศ์ชยานันท์
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2562
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการวางแผนทางการเงินและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อความคาดหวังหลังเกษียณด้านความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โสภากสิณ คุ้มเปลี่ยน
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลเรื่องโครเบาหวานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครปฐม
ณฐา เมธาบุษยาธร
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
การจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโรงเรียนปลูกพืชอัจฉริยะ
ธนา กรองทอง
การจัดการเทคโนโลยี
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือกออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธรธารี จันทาวุฒิ
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวของอาคารประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิทยา ภัทรเมธากุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการทำธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ภาณุพันธุ์ เดชะกุล
บริหารธุรกิจ
2563
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
กิตตินาท นุ่นทอง
การบริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ชนะ ยาดี
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารจัดการของเครื่องฉีดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในประเทศไทย
บรรเทิง ศรีอาจ
การบริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไฮเทค อินเตอร์พลาส จำกัด
ปฐม มีเดช
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ธวัชชัย นิมา
การบริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก
เพ็ญประภา เกื้อชาติ
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
2561
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองที่ส่งผลต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วรรณวิสาข์ ปิติไหว
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
ความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิค KWDL
วินา บุญยัง
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
อภิชา บวรจิรภัทร์
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
การเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้กระป๋องโดยประยุกต์ใช้เทคนิคแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
วัฒนา หงษี
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2564
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฐนชม พันธ์บุญมี
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ธาราวดี นาราพรลภัส
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
สุชาติ สืบทอง
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อการเป็นกีฬาอาชีพ
รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ทัดดาว รัตนชาติ
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วิไลรัตน์ จันธิมา
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณัฐชยา แก้วคง
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร สถาบันการศึกษาพยาบาล
กมลรัตน์ ทองสว่าง
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยการเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุที่มีขนาดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ในจังหวัดปทุมธานี
วนาลี ศิริสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทากายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป
เอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การจัดการองค์การด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ไทย
ถวัลย์ เทียนทอง
บริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
การรับรู้คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ศรุดา เพ็งสวย
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
สุกัญญา สายลอด
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธิรารักษ์ คงสมบุญ
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนเพื่อการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
มนูญ มนูขจร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการลดการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเซตของแหล่งเกษตรกรรมในเขตกิจกรรมพิเศษอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
ยุทธนา นาคหกวิค.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
พัชรี ไชยสิทธิ์
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จรัสศรี ฮะฮวด
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พิชญา ทองคำพานิช
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การก่อตัวของนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้คำสั่ง คสช. มาตรา 44
วิสานท์ แสวงหา
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน
กรกต ชาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี
ศัสยมน สังเว
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับทักษะปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วรรณา สายสว่าง
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนานาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดของข้าวหมากข้าวมีสี
ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
วิทยาศาสตรศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จ่าอากาศเอก ศุภณัฐ เวชมณี
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2564
วิทยานิพนธ์